گفت مجنون......

          ¤¤¤گفت مجنون گر همه روی زمين¤¤¤

                ¤¤¤هر زمان برمن کنندی افرين¤¤¤

                     ¤¤¤من نخواهم افرين هيچ کس¤¤¤

                          ¤¤¤مدح من دشنام ليلی باد و بس¤¤¤

                               ¤¤¤خوشتز از صد مدح يک دشنام او¤¤¤

                                    ¤¤¤بهتر از ملک دو عالم نام او¤¤¤

                                          ¤¤¤مذهب خود با تو گفتم ای عزيز¤¤¤

                                                ¤¤¤گربود خواری چه خواهد بود نيز؟¤¤¤

/ 0 نظر / 27 بازدید