يک بار برای هميشه..

عشق تن به فراموشی نمی سپارد**مگر يک بار برای هميشه**جام بلور**تنها يک بار می شکند**می توان شکسته اش را**تکه هايش را**نگه داشت**اما شکسته های جام**آن تکه های تيز و برنده**ديگر جام نيست**احتياط بايد کرد**همه چيز کهنه می شود واگر کمی کوتاهی کنيم**عشق نيز**بهانه ها جای حس عاشقانه را خوب می گيرند*****شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع***اتشی در دلش افکندم و آبش کردم***غرق خون بود و نمی مرد زحسرت فرهاد***خواندم افسانه شيرين و بخوابش کردم***دل که خونابه غم بود و جگر گوشه درد***برسر آتش جور تو کبابش کردم*****

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
mehdi

می دونم دوستم نداری ؛ می دونم که بی وفایی می دونم که اهل نازی ؛ می دونم می خوای نبازی می دونی که پاک و سادم ؟ ؛ می دونی که غرق دردم ؟ می دونی کـه مثل بـادم ؟ ؛ می دونی می خوام بگردم ؟ می دونم دوستم نداری ؛ می دونم اهل فراری می دونم که سرو نازی ؛ می دونم که بی نيازی می دونی می خوام بمونم ؟ ؛ برات از عشق بخونم ! می دونی که من اسيرم ؟ ؛ بدون تو می ميرم ! خلاصه اينو بدون ؛ هر که هستم ؛ خودمم ؛ دل به تو بستم !!